Pensioenverevening… een bijzondere regeling

Scheiden en Pensioen

Scheiden – Met pensioen – Languit

Het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk dient verevend te worden. Verevenen is niets anders dan verdelen. Twee termen dus die precies hetzelfde betekenen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, van voor 2018, valt al het vermogen, ook wat is opgebouwd voor het huwelijk, in de huwelijksgemeenschap. De regeling voor verdeling van het ouderdomspensioen is wat minder conservatief, want alleen het ouderdomspensioen dat is opgebouwd ten tijde van het huwelijk dient te worden verdeeld.

Pensioenverevening bij scheiding

De Wet Verevening Pensioenrechten (Wet VPS) schrijft voor dat het ten tijde van het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen gelijkelijk tussen de ex-partners wordt verdeeld. Er is echter wel een ondergrens. Indien het te verevenen deel, waar de ex-partner die het pensioen niet heeft opgebouwd recht op heeft, minder dan € 484,09 (2020) bedraagt, hoeft het pensioen niet te worden verdeeld. Jullie mogen in onderling overleg andere afspraken maken. Dat betekent dat jullie ook af mogen zien van pensioenverevening. Dat kan handig zijn indien de door jullie opgebouwde ouderdomspensioenafspraken niet zo veel van elkaar verschillen. Ook staat het jullie vrij om in een andere verhouding te verdelen. Dat kan handig zijn als een van beiden (of jullie beiden) diverse kleine pensioenen heeft (hebben) opgebouwd. Jullie kunnen dan afspreken dat de kleine pensioenen bij diegene blijven die ze heeft opgebouwd. Dat voorkomt een hoop rompslomp. Anders moeten jullie immers alle kleine pensioenfondsen afzonderlijk aanschrijven. Het opgebouwde grote(re) pensioen wordt dan in een andere verhouding verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de toedeling van de kleine opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken.

Pensioenconversie

Scheiden en PensioenDe Wet VPS voorziet ook in de mogelijkheid van pensioenconversie. Bij pensioenconversie wordt de waarde van het deel van het ouderdomspensioen waar de ex-partner recht op heeft én de waarde van het nabestaandenpensioen omgezet in een individuele pensioenaanspraak voor de ex-partner. Aan pensioenconversie zijn voor- en nadelen verbonden. Het is afhankelijk van jullie persoonlijke situatie welke voor- en nadelen zwaarder wegen en dus welke keuze voor jullie het verstandigst is. Ik zal jullie informeren over de voor- en nadelen van pensioenverevening versus pensioenconversie zodat jullie een weloverwogen keuze kunnen maken.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat wordt uitgekeerd bij overlijden aan de nabestaanden van de pensioengerechtigde partner. Voor het nabestaandenpensioen geldt dat het volledige nabestaandenpensioen, dus bij opbouw ook het deel dat voor het huwelijk is opgebouwd, toekomt aan de ex-partner. Verwarrend, want bij het ouderdomspensioen ging het alleen om het opgebouwde pensioen ten tijde van het huwelijk. Op het moment dat nabestaandenpensioen is opgebouwd op risicobasis kun je het vergelijken met een brandverzekering: zolang je premie betaalt ben je verzekerd, maar de verzekering heeft geen waarde. Bij nabestaandenpensioen op risicobasis werkt het precies zo. Nabestaandenpensioen op opbouwbasis kent wel een waarde en komt toe aan de ex-partner. Om het extra ingewikkeld te maken: er bestaan ook hybride vormen. Dat zijn nabestaandenpensioenaanspraken die opbouwbasis en risicobasis met elkaar combineren. Overigens kunnen jullie, net als bij het ouderdomspensioen, in onderling overleg andere afspraken maken over het nabestaandenpensioen. Het staat jullie bijvoorbeeld vrij om af te zien van elkaars nabestaandenpensioen. Waar jullie ook voor kiezen, ik zal jullie informeren over de verschillende mogelijkheden en de gevolgen van keuzes, zodat jullie weer een weloverwogen keuze kunnen maken.

Divorce Support Lennard Minneboo

Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.